:
EXHIBITION

 • Curator
  Corinne Diserens
 • Chief Curator of TFAM
  Chaoying Wu
 • Project Leading Manager
  Mei-ching Fang
 • Assistant to Curator
  Fay Huang
 • Exhibition Executives
  Chiaying Su, Kat Siao, Ya-Chi Tsai, Tzu-Hsiu Su, Selene Hung, Waverly Lee, Estelle Wu, Felicia Lee, Zuxuan Kao, Yi-ting Lei, Tsun-ling Liao
 • Exhibition Display
  Han-Yu Chih, Bohsin Chien
 • Installation Coordinators
  Hung-Tu Chen, Ya-Chi Hsu, Li-Li Wang, Yu-Lien Yu, Jui-Yu Cheng, Hsiu-Hsiang Shih
 • Conservator
  Hung-Wen Luo
 • Intern
  Emilie Hsu, Mu-En Tsai
 • Graphic Designer
  Marc Touitou
 • Design Executive
  Guan-Ming Lin assisted by Bobby Wong
 • Design Coordinator
  Mi-Chien Lu
 • Technicians
  Thousand Bird Arts Co.
 • Construction
  LIFEO Interior Design, Sean Chou
 • Lighting
  Chien-Jung Huang, Shai Tamir
 • Electricity
  Wei-Chou Chien, Jung-Chin Tseng
 • Public Relation
  Chung-Hsien Lin, Nana Lee, Tzu-Han Chi, Chia-Yeh Kuo
 • Web
  Yen-Ju Chou
 • Photographers
  Yung-Jen Chen, Chi-Wen Tsao, Chih-Ho Chen
 • Documentary
  Lane 216, East

:
SYMPOSIUM

 • Catherine Tsai-Yun Chan, Po-Wei Wang, Tsun-ling Liao, Shueh-Ching Lu

:
EDUCATIONAL PROGRAM

 • San Sz-Ting Shiung, Fang-Wei Chang, Swee Shi, Hsuan-Chun Lin, Chia-Hui Lin, Luso, Judy Hsiao